Verzekeren

 • Is het verplicht om een hulpmiddel te verzekeren?

  Ja, het is verplicht om een hulpmiddel te verzekeren als deze elektrisch is. Een scootmobiel en elektrische rolstoel vallen volgens de wet in de categorie motorrijtuigen. Hierdoor is de gemeente  verplicht om een WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering) af te sluiten. Het is dan ook verplicht om een kentekenplaat op uw hulpmiddel te hebben.

 • Wat is een WA-verzekering en voor welke hulpmiddelen is deze verplicht?

  Sommige hulpmiddelen moeten op grond van de wet een WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering) hebben. De hulpmiddelen waar deze verzekering voor dient te worden afgesloten zijn scootmobielen en elektrische rolstoelen.

  Een WA-verzekering dekt alleen de schade aan een ander persoon of voertuig veroorzaakt met of door een ander hulpmiddel. Deze verzekering dekt nooit de schade aan het hulpmiddel zelf. Ook dekt een WA-verzekering de schade die de gebruiker van het hulpmiddel oploopt niet. Alleen de schade van de wederpartij wordt vergoed. Voor andere hulpmiddelen, zoals een handbewogen rolstoel, is geen WA-verzekering nodig.

  Andere hulpmiddelen zijn niet verzekerd. Als u met uw handbewogen rolstoel schade veroorzaakt aan iemand anders of een zaak van iemand anders, kunt u (moet u) dit aan uw eigen WA-verzekering melden.

   

 • Wat is een Casco verzekering?

  Een Casco-verzekering dekt de schade aan het hulpmiddel zelf na een ongeluk en vaak ook schade door diefstal, vandalisme of vernieling en eenzijdige ongevallen. Onze hulpmiddelen zijn niet Casco verzekerd.

 • Zijn alle (elektrische) voorzieningen Casco verzekerd of alleen WA zoals in dit item van Kassa?

  Alle elektrische hulpmiddelen zijn alleen WA verzekerd.

 • Kan ik via Welzorg een Casco verzekering afsluiten bovenop mijn WA-verzekering?

  Nee, dit is niet mogelijk. Wij maken hierover afspraken met uw gemeente. U kunt helaas ook niet zelf een Cascoverzekering afsluiten, omdat u geen eigenaar bent van het hulpmiddel.

 • Heb ik verplichtingen als gebruiker nadat mijn Wmo-hulpmiddel is geleverd?

  U krijgt uw middel in bruikleen verstrekt vanuit de gemeente. Bij deze bruikleen horen enkele verplichtingen.

  Wat die verplichtingen inhouden staat beschreven in de bruikleenovereenkomst. In algemene zin geldt dat u als gebruiker op grond van de wet een zorgplicht heeft om als ‘een goed huisvader’ voor het middel te zorgen. Hieronder wordt verstaan:

  • houd het middel in precies dezelfde staat als de staat waarin u heeft ontvangen;
  • houd het middel schoon;
  • houd het middel heel en ga er voorzichtig mee om;
  • gebruik het middel alleen zelf;
  • gebruik het middel niet voor andere activiteiten, dan waar het voor verstrekt is door uw gemeente.

  Het maakt voor uw zorgplicht niet uit of uw hulpmiddel een WA-verzekering heeft of een Casco verzekering.

 • Is het toegestaan om mijn hulpmiddel zelf aan te passen?

  Nee, dit is niet toegestaan. Aanpassingen aan uw hulpmiddel zijn alleen toegestaan als deze verplicht doorgevoerd moeten worden vanwege medische noodzaak. Daarnaast moet de gemeente altijd een aanpassing aan uw hulpmiddel goedkeuren. Doen zij dit niet, dan mag u niets aanpassen. Doet u dit toch, dan valt dit onder oneigenlijk gebruik.

 • Wat is misbruik of oneigenlijk gebruik?

  Oneigenlijk gebruik is veroorzaakte schade door verwijtbaar, roekeloos, onvoorzichtig of verkeerd (onjuist) gebruik. Er is sprake van misbruik als het middel gebruikt wordt voor andere doeleinden of door andere personen dan de gebruiker/bruiklener.

 • Wat zijn gebruikssporen en hoe gaat Welzorg hier mee om?

  Gebruik van een hulpmiddel gaat gepaard met beschadigingen die tijdens het normale gebruik ontstaan. Deze beschadigingen zoals een krasje, of een kapot achterlicht repareren wij uiteraard. U ontvangt hier geen rekeningen voor. Als u heel vaak kleine schades heeft, kan dat wel een reden zijn om met u in gesprek te gaan of u goed met het middel overweg kunt.

 • Wat gebeurt er als ik een schade meld bij Welzorg?

  Dit is afhankelijk van de situatie. Als u schade meldt krijgt u bij bezoek van de monteur een schadeformulier. Wij verzoeken u om dit formulier op locatie in te vullen. Op basis van het ingevulde formulier kijken wij wat er gebeurd is en wie daarvoor verantwoordelijk is.

 • Met wie moet ik contact opnemen als ik vragen heb over de verzekering van mijn Wmo-hulpmiddel?

  Als u vragen heeft over de verzekering van uw Wmo-hulpmiddel dan kunt u contact opnemen met Welzorg. Als u het hulpmiddel gekocht heeft, dan kunt u zelf bepalen hoe u het hulpmiddel wil verzekeren. Als u dan vragen heeft neemt u contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

 • Wanneer kan Welzorg schade op mij verhalen?

  Als er schade is aan uw hulpmiddel gaat Welzorg eerst kijken of er sprake is van verwijtbare schuld. Als blijkt dat de schade veroorzaakt is zonder verwijtbare schuld dan zal Welzorg de schade niet op u verhalen.

  Schade aan het hulpmiddel verhaald Welzorg wel als het is veroorzaakt door:

  • Oneigenlijk gebruik, denk aan kapotte zittingen (anders dan slijtage door gebruik of ontstaan door bepaalde ziekten);
  • Misbruik;
  • Stickers;
  • Overbelasting van het hulpmiddel;
  • Waterschade (bijvoorbeeld door regen als het hulpmiddel niet overdekt staat)
  • Onderdelen die missen

  In sommige gevallen verhalen wij ook de schade bij diefstal bijvoorbeeld in het geval het hulpmiddel onbeheerd is achtergelaten zonder extra slot.

 • Moet ik de rekening bij schade door oneigenlijk gebruik/ongeval zelf betalen?

  Dit is afhankelijk van de afspraken die wij met uw gemeente hebben gemaakt. De rekening van de schade sturen wij bij voorkeur naar de gemeente. De gemeente is de formele huurder van het hulpmiddel en opdrachtgever in de relatie. De gemeente kan er echter voor kiezen om de schade op u, de gebruiker van het hulpmiddel, te verhalen of met ons af te spreken dat wij het direct met u afhandelen.

  Tweezijdige ongevallen zijn vrijwel nooit reden tot schadeverhaal, tenzij er sprake is van grove schuld of roekeloosheid (bijv. door het gebruik van alcohol), of het oneigenlijk gebruik van het hulpmiddel zoals het gebruik van een scootmobiel voor een kranten- en folderwijk, of als taxi voor de (klein)kinderen. Mocht hier sprake van zijn, dan vervalt de dekking van de WA-verzekering.